Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
CEO______CEO
66
2,341,161,542 gold
2
AOE4
100
879,302,388 gold
3
Kayo
100
526,759,542 gold
4
TrungDiaNo1
98
263,214,214 gold
5
LM_Thief
7
252,000,002 gold
6
Tuan_sama
100
220,908,131 gold
7
TrungSu05
98
161,131,575 gold
8
HT3
100
141,005,394 gold
9
XX07
85
134,515,915 gold
10
KhoDo
76
125,000,000 gold